Obchodní podmínky - LeoReal

…lev v džungli realit
Přejít na obsah

Obchodní podmínky

LeoReal Obchodní podmínky

1. Definice
Pokud není v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, mají pojmy zde používané následující význam:
·         Realitní činností
se rozumí nákup nemovitostí za účelem jejich dalšího prodeje, prodej nemovitostí, zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jakož i zprostředkování převodu družstevního podílu v bytovém družstvu.
·         Realitní kanceláří LeoReal
se rozumí fyzická nebo právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která uzavřela jako franšízant smlouvu o franšíze se společností LeoReal spol. s r.o., se sídlem Blatnická 4219/4, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 07955863, jako franšízorem. Smlouva o franšíze opravňuje a zavazuje realitní kancelář LeoReal provozovat obchodní činnost v souladu s koncepcí systému LeoReal, užívat jeho logo, know-how a postupovat v souladu s těmito obchodními podmínkami a metodickými postupy LeoReal. Realitní kancelář LeoReal je právně a finančně nezávislou osobou, která podniká svým jménem, na svůj účet a odpovědnost, a franšízor nenese žádnou právní odpovědnost za jednání a výsledky podnikání realitní kanceláře LEOREAL.
·         Realitním makléřem
se rozumí fyzická osoba vyškolená v rámci systému LEOREAL, nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti realitní činnosti, která je ve smluvním vztahu k některé z realitních kanceláří LEOREAL, na jehož základě je oprávněna a povinna k užívání systému LEOREAL.
·         Smlouvou
se rozumí písemná smlouva, jejímž předmětem je poskytování realitních služeb, uzavřená mezi realitní kanceláří LEOREAL a klientem (fyzickou nebo právnickou osobou).
·         Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které realitní kancelář LEOREAL poskytuje za odměnu realitní služby na základě smlouvy o poskytování realitních služeb. Klientem není druhá strana zprostředkovávané smlouvy, tedy osoba, která byla v rámci poskytování realitních služeb realitní kanceláří LEOREAL vyhledána.
Klientem se tato osoba nestává ani uzavřením dohody o složení blokovacího depozita nebo kterékoliv jiné dohody s Klientem.

2. Etický kodex
Realitní kanceláře LEOREAL a makléři LEOREAL postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy a pokyny klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem LEOREAL Česká republika, jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.leoreal.cz.

3. Smlouva o poskytování realitních služeb
Realitní kanceláře LEOREAL a makléři LEOREAL poskytují realitní služby pouze na základě písemné smlouvy. Veškerá práva a povinnosti, garance a výhody poskytované klientovi v rámci systému LEOREAL jsou podmíněny uzavřením písemné smlouvy.

4. Provize
Za poskytování realitních služeb náleží realitním kancelářím LEOREAL provize stanovená ve smlouvě. Realitní kancelář LEOREAL je povinna i bez vyžádání vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování provize, který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH, pokud je realitní kancelář LEOREAL plátcem DPH. Provize zahrnuje provizi za realitní činnost a zahrnuje minimální rozsah realitních služeb definovaný níže (není-li ve Smlouvě uvedeno jinak) bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

5. Postup při prodeji/pronájmu
Popis standardního postupu prodeje nebo pronájmu nemovitostí, bytů, nebytových prostor nebo převodu družstevního podílu v bytovém družstvu je zveřejněn na webových stránkách www.leoreal.cz.

6. Úschova peněžních prostředků a depozitní účty
Za účelem zajištění vysokého stupně ochrany klientů byla v rámci systému LEOREAL přijata závazná pravidla pro úschovu a vypořádání kupní ceny. Na základě těchto pravidel jsou jednotlivé realitní kanceláře LEOREAL oprávněny přijímat blokovací depozita na svůj účet pouze do výše provize realitní kanceláře sjednané pro daný obchodní případ. Tyto peněžní prostředky musí být uloženy na bankovním účtu odlišném od provozního účtu realitní kanceláře LEOREAL. Veškeré ostatní peněžní prostředky klienta musí být uschovány a vypořádány prostřednictvím úschovy prováděné bankou nebo advokátní kanceláří, která se vůči franšízorovi zavázala dodržovat bezpečnostní podmínky úschovy peněžních prostředků. Úschova peněžních prostředků u jiných subjektů je nepřípustná, ledaže klient po předchozím poučení trvá na realizaci úschovy u jiného subjektu a písemně potvrdí realitní kanceláři LEOREAL (postačí formou e-mailu), že se rozhodl na svou odpovědnost nevyužít bezpečnou formu úschovy LEOREAL.

7. Minimální rozsah realitních služeb
Realitní kancelář LEOREAL poskytuje klientovi následující standardní realitní služby, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak:
A.   prohlídku nemovitostí a doporučení obvyklé kupní ceny / výše nájemného dle stavu realitního trhu;
B.   inzerci na webu www.leoreal.cz, vypracování návrhu marketingové strategie za účelem propagace nemovitostí, zahrnující umístění reklamní plachty, inzerci v tisku a jiných médiích atd.;
C.   obstarání výpisu z katastru nemovitostí a kopie či originálu katastrální mapy (pouze u prodeje nemovitosti);
D.   jednání se zájemci, organizace a zajištění prohlídek nemovitostí se zájemci;
E.   vypracování a uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita maximálně do výše provize za zprostředkování, organizační podporu při jednání smluvních stran nezbytnou k uzavření smlouvy o úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní a smlouvy kupní a smlouvy o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu (pouze u prodeje nemovitosti);
F.    v případě nájmu nemovitosti zajištění přípravy standardní nájemní nebo podnájemní smlouvy; v případě prodeje nemovitosti zajištění přípravy standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu (tedy smlouvu o smlouvě budoucí kupní, kupní smlouvu, návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, smlouvu o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu), včetně zajištění úschovy peněžních prostředků u certifikované advokátní kanceláře dle čl. 6 těchto obchodních podmínek;
G.   organizaci uzavření smluvní dokumentace (v případě prodeje nemovitosti včetně ověření podpisů);
H.   zajištění podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění úhrady správního poplatku (pouze u prodeje nemovitosti);
I.      organizaci předání nemovitostí včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu.

8. Stav nemovitosti
Je-li předmětem realitních služeb pro klienta vyhledání vhodných nemovitostí ke koupi či pronájmu, jsou realitní kanceláře LEOREAL a makléři LEOREAL povinni sdělovat klientům objektivní informace o stavu nemovitostí, které klientům vyhledají. Realitní kanceláře LEOREAL a makléři LEOREAL neodpovídají za újmu, která vznikne v případě, že třetí osoba zamlčela či uvedla nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti. Klient bere na vědomí, že v případě každé transakce s nemovitostí je doporučováno detailní přezkoumání stavu nemovitosti učiněné nezávislým odborníkem.

9. Informační povinnost
Realitní kanceláře LEOREAL a makléři LEOREAL po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně objektivně informují klienta o stavu vyřizování věci a objednaných služeb.

10. Reklamace
Klient může kdykoliv vznést reklamaci na kvalitu poskytovaných služeb realitní kanceláře LEOREAL nebo makléře LEOREAL a využít svých práv dle Reklamačního řádu LEOREAL Česká republika, jehož úplné znění je zveřejněno na webových stránkách www.leoreal.cz. Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím reklamačního formuláře umístěného na webových stránkách www.leoreal.cz, nebo u příslušné realitní kanceláře LEOREAL. Realitní kanceláře i pracovníci reklamačního oddělení franšízora jsou povinni se vždy řídit Reklamačním řádem LEOREAL Česká republika a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.
11. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu
Realitní kanceláře LEOREAL jsou povinny mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za škodu po celou dobu poskytování realitních služeb v souladu s interními předpisy systému LEOREAL.

12. Povinnost identifikace
Realitní kanceláře LEOREAL jsou dle zákona č. 253/2008 Sb., o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají mimo jiné povinnost provést identifikaci a případně kontrolu klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.

13. Mimosoudní řešení s pomocí ČOI
Dojde-li mezi realitní kanceláří LEOREAL a klientem ke sporu, má klient právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, podá klient u České obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.
LeoReal spol. s r.o.
Zelný trh 1249
Uherské Hradiště
+420 607 786 556
Návrat na obsah